Main Image

PoS(HEP2005)083

Investigation of Resonance Structure in the System of two KS Mesons in the Mass Regions around 2230 MeV

E.A. Fadeeva, I.A. Erofeev, O.N. Erofeeva, V.K. Grigor'ev, Y.V. Katinov, V.I. Lisin, V.N. Luzin, V.N. Nozdrachev, Y.P. Shkurenko, V.V. Sokolovsky, V.V. Vladimirsky

in International Europhysics Conference on High Energy Physics

Contribution: pdf