Main Image

PoS(HEP2005)284

Results from SND

S. Serednyakov, M.N. Achasov, K.I. Beloborodov, A.G. Bogdanchikov, A.V. Bozhenok, A.D. Bukin, D.A. Bukin, T.V. Dimova, V.P. Druzhinin, V.B. Golubev, A.A. Korol, S.V. Koshuba, E.V. Pakhtusova, Y.M. Shatunov, V.A. Sidorov, Z.K. Silagadze, A.N. Skrinsky, Y.A. Tikhonov, A.V. Vasiljev

in International Europhysics Conference on High Energy Physics

Contribution: pdf