Main Image
Volume 205 - XV International Conference on Hadron Spectroscopy (Hadron 2013) - Heavy Hadrons-6
Recent results from the KEDR detector
S. Eidelman,* V.M. Aulchenko, E.M. Baldin, A.K. Barladyan, A.Y. Barnyakov, M.Y. Barnyakov, S.E. Baru, A.E. Blinov, V.E. Blinov, A.V. Bobrov, V.S. Bobrovnikov, A. Bogomyagkov, A.E. Bondar, A.R. Buzykaev, D.N. Grigoriev, V.R. Groshev, Y.M. Glukhovchenko, V.V. Gulevich, D.V. Gusev, S.E. Karnaev, G.V. Karpov, S.V. Karpov, T.A. Kharlamova, V.A. Kiselev, V.V. Kolmogorov, S.A. Kononov, K.Y. Kotov, E. Kravchenko, V.N. Kudryavtsev, V.F. Kulikov, G.Y. Kurkin, I. Bulyzhenkov, A.M. Batrakov, E.A. Kuper, I.A. Kuyanov, E.B. Levichev, D.A. Maksimov, V.M. Malyshev, A.L. Maslennikov, O.I. Meshkov, I.I. Morozov, N.Y. Muchnoi, V.V. Neufeld, S.A. Nikitin, I.B. Nikolaev, I.N. Okunev, A.P. Onuchin, S.B. Oreshkin, I.V. Ovtin, S.V. Peleganchuk, S.G. Pivovarov, P.A. Piminov, V.V. Petrov, A.O. Poluektov, V.G. Prisekin, O.L. Rezanova, A.A. Ruban, V.K. Sandyrev, G.A. Savinov, A.G. Shamov, D.N. Shatilov, B.A. Shwartz, E.A. Simonov, S.V. Sinyatkin, A.N. Skrinsky, A.V. Sokolov, A.M. Sukharev, E.V. Starostina, A.A. Talyshev, V.A. Tayursky, V.I. Telnov, Y.A. Tikhonov, K.Y. Todyshev, G.M. Tumaikin, Y.V. Usov, A.I. Vorobiov, V.N. Zhilich, V.V. Zhulanov, A.N. Zhuravlev
*corresponding author
Full text: pdf
Published on: 2014 April 07
DOI: https://doi.org/10.22323/1.205.0064
Open Access
Creative Commons LicenseCopyright owned by the author(s) under the term of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike.