Main Image
Volume 205 - XV International Conference on Hadron Spectroscopy (Hadron 2013) - Light Hadrons-1
Partial wave analyses of the $\pi -\pi 0\pi 0$ and $\pi -\pi 0$ systems with VES setup
I. Khokhlov,* V. Dorofeev, A. Ekimov, V. Gotman, A. Ivashin, I. Kachaev, V. Kalendarev, M. Kholodenko, V. Konstantinov, S. Kravchenko, V. Matveev, M. Mikhasenko, E. Nazarov, V. Nikolaenko, A. Plekhanov, D. Ryabchikov, Y. Salomatin, V. Sugonyaev, E. Volkov, A. Zaitsev
*corresponding author
Full text: pdf
Published on: 2014 April 07
DOI: https://doi.org/10.22323/1.205.0088
Open Access
Creative Commons LicenseCopyright owned by the author(s) under the term of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike.