Main Image
Volume 205 - XV International Conference on Hadron Spectroscopy (Hadron 2013) - Hadron Interactions-2
Study of the process $e^{+}e^{-} \rightarrow K^{+}K^{-}\pi ^{+}\pi ^{-}$ in the c.m. energy range 1.5 - 2.0 GeV with the CMD-3 detector
D.N. Shemyakin,* R.R. Akhmetshin, A. Anisenkov, V.M. Aulchenko, V.S. Banzarov, L.M. Barkov, N.S. Bashtovoy, A.V. Bragin, S.I. Eidelman, G.V. Fedotovich, S. Gayazov, A.A. Grebenuk, D. Grigoriev, F. Ignatov, S.V. Karpov, V.F. Kazanin, B. Khazin, I. Koop, P. Krokovny, A. Kuzmin, I.B. Logashenko, P. Lukin, A.P. Lysenko, K.Y. Mikhailov, V.S. Okhapkin, A. Popov, A.A. Ruban, N.M. Ryskulov, A. Ryzhenenkov, B.A. Shwartz, A.L. Sibidanov, Y.M. Shatunov, E. Solodov, V.M. Titov, A.A. Talyshev, A.I. Vorobiov, Y.Y. Yudin
*corresponding author
Full text: pdf
Published on: 2014 April 07
DOI: https://doi.org/10.22323/1.205.0138
Open Access
Creative Commons LicenseCopyright owned by the author(s) under the term of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike.