Main Image

PoS(PhotoDet2015)031

Readout scheme for the Baby-MIND detector

E. Noah, A. Blondel, F. Cadoux, Y. Favre, B. Martinez, L. Nicola, S. Parsa, M.A. Rayner, M. Antonova, S. Fedotov, A. Izmaylov, A. Kleymenova, M. Khabibullin, A. Khotjantsev, Y. Kudenko, V. Likhacheva, A. Mefodiev, O. Mineev, T. Ovsiannikova, A. Shaykhiev, S. Suvorov, N. Yershov, R. Tsenov

in International Conference on New Photo-detectors

Contribution: pdf