Main Image
Volume 252 - International Conference on New Photo-detectors (PhotoDet2015) - session Poster
Soft photon registration at Nuclotron
E.S. Kokoulina,* E. Ardashev, V. Golovkin, S. Golovnya, S. Gorokhov, A. Kholodenko, A. Kiryakov, I. Lobanov, M. Polkovnikov, V. Ronzhin, V. Ryadovikov, Y. Tsyupa, A. Vorobiev, V. Avdeichikov, V. Balandin, V. Dunin, O.P. Gavrishchuk, A. Isupov, N. Kuzmin, V. Nikitin, Y. Petukhov, S. Reznikov, V. Rogov, I. Rufanov, N. Zhidkov, L. Zolin, G. Bogdanova, V. Popov, V. Volkov, A. Kutov, A. Kazakov, G. Pokatashkin, R. Salyanko
*corresponding author
Full text: pdf
Published on: 2016 June 01
DOI: https://doi.org/10.22323/1.252.0066
Open Access
Creative Commons LicenseCopyright owned by the author(s) under the term of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.