Main Image

PoS(PhotoDet2015)066

Soft photon registration at Nuclotron

E.S. Kokoulina, E. Ardashev, V. Golovkin, S. Golovnya, S. Gorokhov, A. Kholodenko, A. Kiryakov, I. Lobanov, M. Polkovnikov, V. Ronzhin, V. Ryadovikov, Y. Tsyupa, A. Vorobiev, V. Avdeichikov, V. Balandin, V. Dunin, O. Gavrishchuk, A. Isupov, N. Kuzmin, V. Nikitin, Y. Petukhov, S. Reznikov, V. Rogov, I. Rufanov, N. Zhidkov, L. Zolin, G. Bogdanova, V. Popov, V. Volkov, A. Kutov, A. Kazakov, G. Pokatashkin, R. Salyanko

in International Conference on New Photo-detectors

Contribution: pdf